TIM PKM YG LOLOS PIMNAS MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 2021

TIM PKM YG LOLOS PIMNAS 2021 MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS TERIMA KASIH ATAS BIMBINGAN Dr. KARNOWAHADI, S.E., M.M.:

1. YUSRIL MAULANA AHMAD (ABT)

2. PUJI WAHYUNINGRUM (MBI)

3. RIZKY AULIA (MBI)